ul. M. Asłanowicza 17/1 | Siedlce
Klienci indywidualni

Klienci indywidualni

Kancelaria na rzecz osób fizycznych świadczy kompleksową pomoc prawną polegającą w szczególności na:

 • udzielaniu porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzaniu opinii prawnych,
 • sporządzaniu umów z należytym zabezpieczeniem interesów klienta,
 • reprezentowaniu klienta na etapie negocjacji, prób ugodowego rozwiązania sporu,
 • reprezentowaniu klienta w postępowaniu przez sądami powszechnymi, administracyjnymi, oraz Sądem Najwyższym,
 • sporządzaniu pism w postępowaniu sądowym (wnioski, pozwy, apelacje, odpowiedzi na pisma strony przeciwnej, pisma przygotowawcze w toku sprawy, skargi do WSA, NSA, skargi kasacyjne do SN),
 • sporządzaniu pism w toku postępowania administracyjnego (zażalenia, odwołania).

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • sprawy rozwodowe,
 • podział majątku wspólnego,
 • sprawy o separację,
 • sprawy dotyczące kontaktów rodziców z dziećmi,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy związane z władzą rodzicielską (ograniczenie, pozbawienie),
 • sprawy dotyczące ojcostwa (ustalenie, zaprzeczenie),
 • inne sprawy dotyczące problematyki wzajemnych relacji rodzinnych.

Prawo spadkowe

 • dziedziczenie ustawowe i testamentowe,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • dochodzenie roszczeń związanych z zachowkiem, zapisem, poleceniem,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • sprawy dotyczące niegodności dziedziczenia, ważności testamentu, wydziedziczenia,
 • pomoc przy kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania (np. akty stanu cywilnego).

Prawo pracy

 • roszczenia pieniężne ze stosunku pracy (np. wypłata zaległego wynagrodzenia, odprawy),
 • ustalenie istnienia, nawiązania, wygaśnięcia stosunku pracy,
 • odpowiedzialność materialna pracownika,
 • uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
 • przywrócenie do pracy, przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy,
 • roszczenia odszkodowawcze w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
 • odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu,
 • sprawy dotyczące kar porządkowych,
 • zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów ustawy Karta Nauczyciela.

Prawo ubezpieczeń społecznych

 • udzielanie porad prawnych związanych z emeryturami, rentami oraz innymi świadczeniami należnymi ubezpieczonemu,
 • sporządzanie odwołań od decyzji wydanych przez ZUS, KRUS,
 • reprezentacja w sądzie.

Windykacja

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych ze wskazaniem prawnie dostępnych możliwości odzyskiwania długu,
 • pomoc prawna dla klientów-dłużników w zakresie umożliwiającym umorzenie długu, rozłożenie długu na raty,
 • sporządzanie w imieniu klienta wezwań do zapłaty,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników,
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

 • naruszenie dóbr osobistych,
 • wypadki, w tym komunikacyjne.

Prawo własności i inne prawa rzeczowe

 • prowadzenie spraw wieczysto-księgowych (pomoc przy zakładaniu księgi wieczystej, dokonywaniu wpisów w księdze wieczystej),
 • najem lokali,
 • stwierdzenie zasiedzenia,
 • zniesienie współwłasności,
 • ustanowienie/zniesienie służebności gruntowej,
 • ustanowienie służebności przesyłu,
 • naruszenie posiadania,
 • wydanie nieruchomości,
 • roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

Prawo administracyjne

 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie środków odwoławczych w postępowaniu administracyjnym (zażalenia, odwołania),
 • sporządzanie środków odwoławczych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego).

Zobowiązania umowne

 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • prowadzenie spraw o zapłatę (w tym również w elektronicznym postępowaniu upominawczym – EPU),
 • pomoc prawna klientom w sprawach dochodzenia od nich wierzytelności przez podmioty zawodowo skupujące długi np. fundusze sekurytyzacyjne (nakazy zapłaty),
 • prowadzenie innych spraw związanych z roszczeniami cywilnymi.