Kancelaria Radcy Prawnego Aliny Sarackiej prowadzi obsługę prawną:

  • jednostek samorządu terytorialnego
  • administracji rządowej
  • innych podmiotów prawa publicznego

  Świadczy kompleksowe usługi prawne dla:

  • podmiotów gospodarczych
  • innych osób prawnych (spółdzielnie, instytucje kultury, samorządy zawodowe, stowarzyszenia, fundacje, zrzeszenia)
  • osób fizycznych

  Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

  •  prawa cywilnego
  •  prawa rodzinnego i opiekuńczego
  •  prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  •  prawa administracyjnego
  •  prawa gospodarczego

  Swoim Klientom Kancelaria oferuje:

  •  udzielanie porad i konsultacji prawnych
  •  sporządzanie umów i opinii prawnych
  •  przygotowywanie pism procesowych
  •  sporządzanie apelacji, skargi kasacyjnej
  •  sporządzanie odwołań, zażaleń
  •  zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym
  •  reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
  •  uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami
  •  pomoc prawna w sprawach związanych z Zamówieniami Publicznymi